Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Biên bản bien_ban_dai_hoi_2013

Nghị quyết nghi_quyet_dhcd_2013