Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Quyết định 002 HĐQT quyet_dinh_02_HDQT