Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu download