Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết download