Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Công bố thông tin về việc chia cổ tức đợt cuối 2013 download