Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.

Download: Ban_tin_IR_12

Download phiên bản Tiếng Anh: Ban_tin_IR_12_English