Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Báo cáo tài chính quý 2/2017

 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017

 

Báo cáo tài chính riêng quý 2/2017

+ Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 1/2017: Xem/Tải về
+ Báo cáo tài chính Công ty mẹ - Quý 1/2017: Xem/Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán: Xem/Tải về
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán: Xem/Tải về
Giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ 2016: Xem/Tải về
Giải trình chênh lệch 5% so với BCTC Công ty tự lập: Xem/Tải về

Báo cáo tài chính năm 2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính năm 2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính quý 3/2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính quý 3/2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2016 - Hợp nhất: Xem / Tải về

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2016 - Công ty mẹ: Xem / Tải về

Giải trình chênh lệch số liệu BCTC soat xet: Xem / Tải về

Báo cáo Tài chính quý 2/2016 Công ty mẹ: Xem / Tải Về

Báo cáo Tài chính quý 2/2016 Hợp nhất: Xem / Tải Về