Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính cong ty me 2013: bao_cao_tai_chinh_2013_cong_ty_me_2013

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 2-2012 hợp nhất: bctc_quy_2_2012_dhg_hop_nhat

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 2-2012 Công ty mẹ: bctc_quy_2_2012_dhg

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quý 1-2012 Công ty mẹ: bctc_quy_1_2012_dhg

báo cáo tài chính quý 1-2012 hợp nhất: bctc_quy_1_2012_hop_nhat

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ: bctc_da_kiem_toan_dhg

báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất: bctc_da_kiem_toan_hop_nhat

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 
Báo cáo công ty mẹ: bctc_congtyme
Báo cáo hợp nhất: bctc_hopnhat

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 
Báo cáo công ty mẹ: bctc_congtyme
Báo cáo hợp nhất: bctc_hopnhat
Báo cáo tài chính công ty con: bctc_congtycon  

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 
Báo cáo công ty mẹ: bctc_congtyme
Báo cáo hợp nhất: bctc_hopnhat
Báo cáo tài chính công ty con: bctc_congtycon