Báo cáo công ty mẹ: bctc_congtyme
Báo cáo hợp nhấtbctc_hopnhat  

Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_kiemtoan  

Xin vui lòng download file: bctc_2010_hopnhat  

Xin vui lòng download file: bctc_2010_congtyme 

Xin vui lòng download file: bctc_quy4_congytcon  

Xin vui lòng download file: bctc_qui_III_hop_nhat  

Xin vui lòng download file: bctc_qui_III  

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty mẹ: bctc_da_kiem_toan_dhg

báo cáo tài chính đã kiểm toán hợp nhất: bctc_da_kiem_toan_hop_nhat