Xin vui lòng download file: baocataichinh_quy2_dhgpharma  

Xin vui lòng download file: bctc_quy1_2010  

Xin vui lòng download file: Bao_cao_nam_2009_kiem_toan

Xin vui lòng download file: Giaitrinh_BCTC_Qui_4

Xin vui lòng download file: BCTC_Congtyme

Xin vui lòng download file: BCTC_Congtycon

Xin vui lòng download file: BCTC_Hopnhat

Xin vui lòng download file: BCTC_Hopnhat

Xin vui lòng download file: BCTC_Congtycon

Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_quy3_congty_me

 

Xin vui lòng download file: ket_qua_kinh_doanh_hop_nhat_da_kiem_toan