Xin vui lòng download file: ket_qua_kinh_doanh_hop_nhat_da_kiem_toan

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2009 
Báo cáo tài chính quý 2:
Xin vui lòng download: bao_cao_tai_chinh_quy_2
Báo cáo tài chính quý 2 hợp nhất
Xin vui lòng download: bao_cao_tai_chinh_quy_2_hop_nhat

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2009 của các Công ty con.
Báo cáo tài chính quý 2_congty_con:
Xin vui lòng download: bao_cao_tai_chinh_quy_2_congty_con

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm 2009 (của Công ty mẹ):
Xin vui lòng download: ket_qua_kinh_doanh_5thang

Xin vui lòng download file: Bao cao tai chinh quy 1

Xin vui lòng download file:

báo cáo tài chính hợp nhất của DHG PHARMA  baocaotaichinh_hopnhat_2008

báo cáo tài chính của DHG PHARMA   DHG_2008

báo cáo tài chính CM PHARMA   CM_PHARMA_2008

báo cáo tài chính DT PHARMA   DT_PHARMA_2008

báo cáo tài chính DHG Travel   DHG_TRAVEL_2008

báo cáo tài chính HT PHARMA   HT_PHARMA_2008

báo cáo tài chính SH PHARMA   SH_PHARMA_2008

báo cáo tài chính In - Bao Bì DHG   PP_2008

Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_2008

 

Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_hopnhatqui3