Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_qui3

 

Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_hopnhat_q2_2008

 

Xin vui lòng download file: baocaotaichinh_q2_2008

Xin vui lòng download file: BCTC Q1_2008.zip
Xin vui lòng download file: BCTC_HN_Q1_2008.zip

Xin vui lòng download file: baocaotaichinhkiemtoan2007.zip

 

Xin vui lòng download file: BCTC2007.xls

Thuyết minh báo cáo tài chính Q4-2007: Thuyet_minh_BCTC_quy_4-2007.xls

 

Xin vui lòng bấm vào đây để download file: BCTCQ32007.xls

 

xin vui lòng bấm vào đây để download file: BCTCQ22007.xls