+ Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 4/2017: Xem/Tải về

+ Báo cáo​ tài chính riêng Qúy 4/2017: Xem/Tải về

Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang - Báo cáo tài chính Quý 3/2017: